Popcorn Brother


爆谷小弟
由一位年輕小伙子所創立
事關佢係屋企排行最細
係名正言順嘅小弟
Popcorn Brother店內所用嘅機器同原材料
全部都係來自美國
細心同專注咁做出又香又脆嘅香港爆谷